TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Technikum, Liceum Ogólnokształcacego
i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia
L.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego 2022 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego). od 16 maja 2022 r.
do 21 czerwca 2022 r.
do godz. 15:00
od 26 lipca 2022 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
Składane razem z wnioskiem (pkt. 2)
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 13 lipca 2022 r. 10 sierpnia 2022 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. do 19 lipca 2022 r. 16 sierpnia 2022 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20 lipca 2022 r. 16 sierpnia 2022 r.
7. Wydanie skierowania na badanie lekarskie. od 16 maja 2022 r.
do 21 lipca 2022 r.
od 26 lipca 2022 r.
do 17 sierpnia 2022 r.
8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadecztwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. od 24 czerwca 2022 r.
do 22 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
od 26 lipca 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r.
do godz. 15:00
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.. 25 lipca 2022 r.
do godz. 14:00
22 sierpnia 2022 r.
do godz. 14:00
10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 26 lipca 2022 r.
do godz. 12:00
22 sierpnia 2022 r.
do godz. 12:00
11. Wystapienie przez kandydata do komisji rekrutacyjnej o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 28 lipca 2022 r. 24 sierpnia 2022 r.
12. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia przez kandydata o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla słuchaczy KKZ

1. Rekrutacja słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego odbywa się na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów:

 1. wniosku o przyjęcie na kurs, z wpisanym numerem i nazwą kwalifikacji
 2. świadectwa ukończenia szkoły
 3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie wydanego przez lekarza medycyny pracy

2. Rekrutacja dotyczy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:

 1. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik leśnik: LES.02 - Gospodarowanie zasobami leśnymi
 2. zgodnie z podstawą programową dla zawodu operator maszyn leśnych: LES.01 - Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej
 3. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik pszczelarz: ROL.03 - Prowadzenie produkcji pszczelarskie, ROL.09 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
 4. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik ogrodnik: OGR.02 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, OGR.05 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa od września 2022 r. do listopada 2023 r., w przypadku kwalifikacji LES.02 od września 2022 r. do listopada 2024 r.

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje się przede wszystkim kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

5. Terminarz rekrutacji:

 1. składanie dokumentów - nabór ciągły
 2. ogłoszenie listy przyjętych - 20 lipca 2022 r.
 3. nabór uzupełniający w przypadku wolnych miejsc - od 21 lipca do 31 sierpnia 2022 r.
 4. kurs nie zostanie utworzony w przypadku mniejszej niż 15 liczby słuchaczy
Terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rekrutacji do Internatu ZSL na rok szkolny 2022/2023
L.p. Rodzaj czynności Terminy postępowania
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w internacie.
Deklarację można pobrać tutaj: DOC lub PDF.
do 1 czerwca 2022 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i listy rezerwowej.
Listy dostępne będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 874231128
15 czerwca 2022 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2022/2023.
Listy dostępne będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 874231128
26 lipca 2022 r.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida