TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Technikum i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia
L.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego 2024 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego). od 20 maja 2024 r. (poniedziałek)
do 19 czerwca 2024 r.
do godz. 15:00 (środa)
od 17 lipca 2024 r.
do 29 sierpnia 2024 r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. do 8 lipca 2024 r. do godz. 12:00 (poniedziałek) Składane razem z wnioskiem
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 9 lipca 2024 r. (wtorek) do 5 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. do 9 lipca 2024 r. (wtorek) do 5 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 10 lipca 2024 r. (środa) 6 sierpnia 2024 r. (wtorek)
7. Wydanie skierowania na badanie lekarskie. do 11 lipca 2024 r. (czwartek) do 6 sierpnia 2024 r. (wtorek)
8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadecztwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. od 21 czerwca 2024 r. (piątek)
do 15 lipca 2024 r.
do godz. 15:00 (poniedziałek)
do 9 sierpnia 2024 r.
do godz. 15:00 (piątek)
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.. 16 lipca 2024 r.
do godz. 10:00 (wtorek)
12 sierpnia 2024 r.
do godz. 10:00 (poniedziałek)
10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 16 lipca 2024 r.
do godz. 14:30 (wtorek)
12 sierpnia 2024 r.
do godz. 14:30 (poniedziałek)
11. Wystapienie przez kandydata do komisji rekrutacyjnej o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 19 lipca 2024 r. (piątek) do 16 sierpnia 2024 r. (piątek)
12. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla słuchaczy KKZ

1. Rekrutacja słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego odbywa się na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów:

 1. wniosku o przyjęcie na kurs, z wpisanym numerem i nazwą kwalifikacji
 2. świadectwa ukończenia szkoły
 3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie wydanego przez lekarza medycyny pracy

2. Rekrutacja dotyczy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:

 1. zgodnie z podstawą programową dla zawodu operator maszyn leśnych: LES.01 - Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej
 2. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik leśnik: LES.02 - Gospodarowanie zasobami leśnymi
 3. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik pszczelarz, pszczelarz: ROL.03 - Prowadzenie produkcji pszczelarskie
 4. zgodnie z podstawą programową dla zawodu pszczelarz: ROL.09 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
 5. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik ogrodnik: OGR.02 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 6. zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik organizacji turystyki: HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 7. zgodnie z podstawą programową dla zawodu stolarz: DRM.04 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, OGR.05 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa od września 2024 r. do listopada 2025 r., w przypadku kwalifikacji LES.02 od września 2024 r. do listopada 2027 r.

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje się przede wszystkim kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

5. Terminarz rekrutacji:

 1. składanie dokumentów - nabór ciągły
 2. ogłoszenie listy przyjętych - 16 lipca 2024 r.
 3. nabór uzupełniający w przypadku wolnych miejsc - od 17 lipca do 23 sierpnia 2024 r.
 4. kurs nie zostanie utworzony w przypadku mniejszej niż 15 liczby słuchaczy
Terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rekrutacji do Internatu ZSL na rok szkolny 2024/2025
L.p. Rodzaj czynności Terminy postępowania
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w internacie.
Deklarację można pobrać tutaj: DOC lub PDF.
do 31 maja 2024 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i listy rezerwowej.
Listy dostępne będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 874231128
14 czerwca 2024 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2024/2025.
Listy dostępne będą w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 874231128
31 lipca 2024 r.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida