ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, zsdilsz@wp.pl
Terminarz rekrutacji do Technikum Leśnego i Branżowej Szkoły Leśnej I stopnia
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Uwagi
1 Złożenie przez kandydatów do klasy pierwszej wniosków o przyjęcie do szkoły. 6 maja - 14 czerwca 2019 r. W sekretariacie szkoły.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły. 21 - 25 czerwca 2019 r. Należy złożyć:
- świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 1 lipca 2019 r. -
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 2 lipca 2019 r. -
5 Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. od 4 lipca do 10 lipca 2019 r. W sekretariacie szkoły
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostało ono złożone w uzupełnionym wniosku).
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 10 lipca 2019 r. W sekretariacie szkoły
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 11 lipca 2019 r. -
8 Rekrutacja uzupełniająca do 30 sierpnia 2019 r. W przypadku niepełnego naboru.


Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida