TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
Informacji zapisanych za pomocą plików cookies używamy w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycik AKCEPTUJ znajdujący się na dole tej informacji.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
AKCEPTUJ
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 423-11-28, sekretariat@zsl.org.pl

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – konkurs: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – III nabór, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z Regulaminem konkursu. Szczegółowy opis konkursu, w tym regulamin konkursu znajduje się pod adresem: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-trzeci-nabor
Liderem przedsięwzięcia/Wnioskodawcą, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o naborze partnera jest Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1.

I. Cel projektu
Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży leśnej poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego

II. Partnerstwo i zasady współpracy
Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia na rzecz gospodarki i edukacji społeczeństwa polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, w ramach którego zostanie utworzone zaplecze infrastrukturalne Centrum oraz wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży leśnej poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego, tym samym rozwijając i wykorzystując wiedzę oraz umiejętności zawodowe (branżowe).

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w obowiązkowym Partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami regulaminu konkursu - Organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (Lider) oraz podmiot branżowy, o którym mowa w pkt. III ogłoszenia.

Współpraca podjęta zostanie wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania w ramach ww. konkursu i polegać będzie na uczestniczeniu w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym na wspieraniu zarządzania projektem oraz przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucje finansującą oraz wszystkie działania niezbędne do osiągnięcia i należytego wykonania projektu. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia będzie zgodny z regulaminem konkursu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, zamieszczonym na stronie https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie.

III. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
Utworzenie i wsparcie BCU w dziedzinie branży leśnej odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

 1. działania inwestycyjne takie jak:
  1. Budowa nowej infrastruktury i/lub
  2. rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  3. przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  4. remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU
  wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl (www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH1
 2. zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,
 3. utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,
 4. zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

Wsparcie funkcjonowania BCU będzie obejmowało realizację działań w czterech obszarach: działalność edukacyjno-szkoleniowa, działalność integrująco-wspierająca, działalność innowacyjno-rozwojowa, działalność doradczo-promocyjna.

IV. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. wsparcie merytoryczne i organizacyjne Powiatu Piskiego przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności pełnienie przez podmiot branżowy roli doradczej;
 2. udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu;
 3. wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego i technicznego;
 4. współpraca w trakcie przygotowywania przedsięwzięcia;

V. Wymagania wobec partnera:
Do naboru może przystąpić podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania, co wynika ze statutu podmiotu spółki skarbu państwa albo przedsiębiorstwo państwowe, funkcjonujące przed 1 stycznia 2023 r., właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs, zwane dalej "organizacją branżową".
Podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania na potrzeby Konkursu rozumiany jest jako, działające na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 1 stycznia 2023 r.), właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs:

 1. organizację lub stowarzyszenie pracodawców albo
 2. samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo
 3. stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo
 4. samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne,

które działają na podstawie odpowiednio:

 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), z tym że stowarzyszenie musi być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579),
 3. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2022 r. poz. 97),
 4. ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.),
 5. ustawy regulującej funkcjonowanie samorządu zawodowego, w tym samorządu zawodu zaufania publicznego oraz samorządu zawodu służby publicznej

Za właściwy dla danej dziedziny podmiot branżowy rozumie się podmiot:

 1. który ma ogólnopolski zasięg działania określony w statucie (według stanu na 1 stycznia 2023 r.),
 2. który posiada osobowość prawną,
 3. którego zakres działalności określony w statucie (według stanu na 1 stycznia 2023 r.) obejmuje daną dziedzinę oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie.

Za spełniające to kryterium nie uznaje się podmiotów, których działalność jest przekrojowa dla wszystkich dziedzin, np. organizacje działające w obszarze BHP są właściwe wyłącznie dla dziedziny „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Ostateczny odbiorca wsparcia do wniosku o objęcie wsparciem dołączy dokument (statut) potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego właściwości w danej dziedzinie,

 1. który działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), z tym że stowarzyszenie musi być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub
  2. ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579), lub
  3. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz.97), lub
  4. ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.),
  5. ustawy regulującej funkcjonowanie samorządu zawodowego, w tym samorządu zawodu zaufania publicznego oraz samorządu zawodu służby publicznej.

Przez spółkę skarbu państwa rozumie się spółkę z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa ma największy pakiet akcji lub udziałów.
Przez spółkę skarbu państwa na potrzeby Konkursu rozumie się również spółkę zależną, w której spółka z udziałem Skarbu Państwa, o której mowa powyżej, ma największy pakiet akcji lub udziałów.
Przez przedsiębiorstwo państwowe rozumie się przedsiębiorstwo, o którym mowa w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1317, z późn. zm.) oraz innych przepisach rangi ustawowej.

Powiat Piski (Lider) jako organ prowadzący Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, wyłoni jednego obowiązkowego Partnera branżowego w ramach niniejszego naboru. Lider w przedsięwzięciu przewiduje możliwość pozyskania dodatkowych dobrowolnych Partnerów właściwych dla danej dziedziny, której dotyczy konkurs, np.: zakład pracy, uczelnia wyższa.

VI. Kryteria wyboru partnera
Wymagania wobec Partnera:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;
 2. deklaracja wkładu potencjalnego Partnera w realizację projektu i przedsięwzięcia;
 3. wybór Partnera ograniczony jest wyłącznie do podmiotów branżowych zgodnie z regulaminem konkursu;
 4. zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera z realizacją celu partnerstwa;
 5. uczestnictwo w realizacji projektu na każdym etapie, w tym wspólne zarządzanie projektem, przy czym uczestnictwo Partnera może być ograniczone do realizacji części zadań;
 6. wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu podmiotu branżowego na Partnera

VII. Dokumenty stanowiące ofertę

 1. Od Partnera przystępującego do naboru wymagane jest złożenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 wraz z dokumentami, oświadczeniami i deklaracjami:
  1. 1) Dokumenty - deklaracje i oświadczenia, potwierdzające spełnianie przez Partnera wymogów formalnych określonych w naborze (niespełnienie nawet jednego z poniższych punktów powoduje odrzucenie oferty):
   1. deklaracja gotowości współpracy z Liderem na każdym etapie realizacji projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie"
   2. deklaracja gotowości podpisania listu intencyjnego lub zawarcia umowy partnerskiej, zawierającej w szczególności uregulowania, o których mowa w art. 39 ust. 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
   3. oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółowym opisem konkursu, w tym w szczególności regulaminem konkursu, wzorem listu intencyjnego dotyczącego partnerstwa, podstawowymi zasadami współpracy stron znajdującymi się pod adresem: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-trzeci-nabor
   4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie przepisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);
   5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze na Partnera;
   6. statut, którego zakres działalności określony w statucie według stanu 1 stycznia 2023 r., obejmuje dziedzinę leśną oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie;
  2. 2) Określenie działań i doświadczenia, podlegające ocenie merytorycznej w skali 1-5 (szczegóły w formularzu ofertowym)
   1. określenie zakresu wkładu w realizacje celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich lub zasobów organizacyjnych lub technicznych;
   2. doświadczenie przy realizacji projektów o podobnym charakterze lub charakterze szkoleniowym, edukacyjnym;
   3. zgodność działania Partnera z celami projektu i partnerstwa;
   4. wiedzy i doświadczenia w dziedzinie leśnej,
 2. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych Liderowi w celu realizacji procesu wyboru Partnera. Partner zobowiązuje się w imieniu Lidera do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby naboru Partnerów, informacji o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym rodzaj partnerstwa tj. Partner – podmiot branżowy;
 4. Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu, określająca zadania Lidera i Partnera, koszty realizacji zadań, zasady zarządzania projektem oraz współpracy, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania jego dofinansowania.

VIII. Termin składania ofert i ich ocena

 1. Oferty należy składać do najpóźniej do dnia 22 września 2023 r.:
  1. w formie skanu PDF na adres zsdilsz@wp.pl w tytule wiadomości podając "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie"
  2. w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane–Nida, ul. Polna 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie" (liczy się data wpływu).
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.
 3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.
 5. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.
 6. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów wskazanych w formularzu oferty.
 7. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert. Do współpracy zaproszony zostanie podmiot, którego oferta uzyskała najwyższa liczbę punktów.
 8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Partnerów takiej samej liczby punktów, pod uwagę zostanie wzięta suma punktów przyznanych w kryterium: staż i doświadczenie.
 9. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku naboru Partnera, zostanie zawarta Umowa o Partnerstwie
 10. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane podmiotom ubiegającym się o wybór na Partnera.
 11. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Powiatu Piskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 12. Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 13. Ogłaszający konkurs nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze.

IX. Informacje dodatkowe

 1. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
 2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu: Halina Pańkowska, tel. 87 423-11-28, mail: zsdilsz@wp.pl
 4. Nabór ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy [PDF] [DOCX]
 2. Wzór listu intencyjnego [PDF] [DOCX]
 3. Treść ogłoszenia [PDF]
 4. RODO

Starosta
mgr Andrzej NowickiZespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida